Dan asteroida u Sarajevu

Since 1963

Dan asteroida u Sarajevu

20160630_191809
20160630_191757U Astronomskom društvu Orion je 30. jula 2016. godine u okviru međunarodnog dana asteroida održano predavanje sa tematikom asteroida, sličnih manjih objekata Sunčevog sistema i opasnostima od istih. AD ORION je ovim bio dio manifestacije od preko 140 registrovanih događaja sa ovom tematikom širom svijeta. Cilj dana asteroida je podizanje svijesti građana o karakteristikama i opasnostima od strane ovakvih objekata i načinima kako čovječanstvo može da se zaštiti. Iako u ovom trenutku postoji nekoliko naučnih programa detekcije asteroida, oni su relativno mali i drugi cilj manifestacije je da se do 2025 godine broj detekcija poveća za 100 puta od današnjih 20160630_191725rezultata, na oko 100 hiljada godišnje što daleko povećava šansu rane detekcije potencijalno prijetećih objekata i ostavlja vrijeme za formulacije i reallizaciju planova za prevenciju eventualnih katastrofa.

Linkovi:

Međunarodna stranica dana asteroida

Asteroid Sarajevo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *